Transparència

En compliment de la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i de l‘ordre JUS/158/2018 de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència, Fundació ACE informa:

 

  • Activitats de Fundació ACE

Els Estatuts recullen el conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes a portar a terme per l’entitat:

- Àmbit d’actuació

La Fundació desenvolupa les seves activitats principals en l’àmbit territorial del seu Protectorat. No obstant això pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional i pot participar o cooperar amb Entitats u Organismes nacionals i Internacionals públics o privats, dependents de Governs estrangers o no governamentals prèvies les autoritzacions pertinents donat el cas.

- Finalitats fundacionals

L’objecte o finalitat principal de la Fundació és el diagnòstic i tractament dels trastorns cognitius i de la conducta referents a l’edat, particularment per la malaltia d’Alzheimer o altres demències afins, i també la recerca, la documentació, la informació, l’assessorament, la difusió i la docència, relacionades amb les finalitats esmentades, sotmetent-se plenament a la legislació vigent a Catalunya i al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix serà objecte de l’entitat l’atenció i protecció de la persona amb demència, l’exercici de tutories i el recolzament a l’entorn familiar afavorint la informació i educació sanitària. La Fundació contempla el prestar ajudes a altres institucions que tinguin objectius i tasques avinents.

- Activitats

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre Fundacions.

 

 

  • Estructura organitzativa

El Patronat es l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels seus objectius.

El Patronat ha creat voluntàriament:

  1. Comitè científic: El Patronat ha anomenat un Comitè Científic, la funció del qual es assessorar en totes aquelles qüestions que el desenvolupament dels fins fundacionals requereixin.

 

  • Fins o finalitats

Els Estatuts de Fundació ACE recullen el conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes a portar a terme:

L’objecte o finalitat principal de la Fundació és el diagnòstic i tractament dels trastorns cognitius i de la conducta referents a l’edat, particularment per la malaltia d’Alzheimer o altres demències afins, i també la recerca, la documentació, la informació, l’assessorament , la difusió i la docència, relacionades amb les finalitats esmentades, sotmetent-se plenament a la legislació vigent a Catalunya i al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix serà objecte de l’entitat l’atenció i protecció de la persona amb demència, l’exercici de tutories i el recolzament a l’entorn familiar afavorint la informació i educació sanitària. La Fundació contempla el prestar ajudes a altres institucions que tinguin objectius i tasques avinents.

 

  • Missió de l’entitat

Fundació ACE és una entitat al servei de les persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer o altres demències, i dels seus cuidadors. Per fer-ho, desenvolupa accions en els camps del diagnòstic, tractament, atenció diürna, recerca, formació i sensibilització.

 

  • Principals línies estratègiques d’actuació

Fundació ACE desenvolupa accions en les línies de:

- diagnòstic

- tractament

- recerca

- formació i sensibilització