Alzheimer:
Preguntes freqüents

Estimulació cognitiva

La Teràpia Ocupacional és l’ús terapèutic en les activitats d’autocura, treball i joc per incrementar la funció independent, millorar el desenvolupament i prevenir la discapacitat. Pot incloure l’adaptació de les tasques i l’entorn per aconseguir la màxima independència i millorar la qualitat de vida” (American Occupational Therapy Association (AOTA), 1986).

La teràpia ocupacional utilitza l’activitat amb l’objectiu de prevenir o retardar el deteriorament funcional de la persona fent servir tècniques de: facilitació, graduació, anàlisi de la funció i d’entrenament en ajudes tècniques o adaptacions de l’entorn.

Les funcions del terapeuta ocupacional en un centre de dia de psicoestimulació cognitiva, especialment als centres d'Ace Alzheimer Center Barcelona se centren en l’aplicació i la realització de tècniques de caràcter ocupacional, orientació i estimulació de les funcions físiques i/o psíquiques alterades.

En concret, realitza tallers d’estimulació cognitiva, tallers de pràxies (en persones amb diverses simptomatologies incidint en les àrees on presentin alteracions, o compensant, ja sigui adaptant l’activitat, graduant la dificultat, o assistint-la) i participa en la creació de nous exercicis.

El terapeuta ocupacional, previ coneixement de la persona usuària, col•labora amb la realització del Pla d’intervenció a partir de la programació d’activitats, basades en les necessitats, preferències i gustos de la persona.

Així mateix, informa al responsable de l’atenció a famílies sobre les ajudes tècniques i adaptacions de l’entorn que s’han de tenir en compte en l’atenció a la persona. A més de la realització de tasques assistencials, el terapeuta ocupacional realitza tasques de docència, tant al personal dels centres com a través de la web d'Ace Alzheimer Center Barcelona, informant, en aquest últim cas, sobre el maneig de la persona amb deteriorament al seu domicili ja sigui en la realització d’activitats de la vida diària i instrumentals, en temes d’oci o en adaptacions de l’entorn.

10.00h-11.00h: Benvinguda i esmorzar. Animació.

11.00h-12.30h: Taller d’estimulació cognitiva (sessions estructurades, en diferents grups de treball homogenis en funció del nivell cognitiu).

12.30h-13.00h: Manteniment d’activitats bàsiques de la vida diària.

13.00h-14.00h: Taller d’estimulació motriu – pràxies (diferents grups).

14.00h-15.30h: Dinar i sobretaula.

15.30h-16.15h: Manteniment d’activitats bàsiques de la vida diària.

16.15h-17.30h: Taller ocupacional (diferents grups i activitats).

17.30h-18.00h: Comiat. També hi ha sessions de fisioteràpia en grups petits durant el dia.

En el centres d'Ace Alzheimer Center Barcelona s’implementa el PPI, des d’un abordatge interdisciplinari, capaç de cobrir les necessitats de la persona amb demència i la seva família en diferents fases de la malaltia oferint atenció terapèutica continuada en els aspectes cognitius, físics, funcionals, psíquics i socials.

El conjunt de tècniques que es realitzen (psicoestimulació cognitiva, taller de psicoexpressió, fisioteràpia, taller ocupacional, manteniment de les activitats bàsiques de la vida diària i cinesiteràpia) s’intercalen de manera en que la persona estigui activa, desperta i estimulada al llarg del dia, seguint un horari preestablert i una rutina coneguda.

Així s’aprofita el matí per les activitats de més càrrega terapèutica, que obliguen a major atenció, com els tallers de psicoestimulació cognitiva. Per contra a la tarda les activitats son més lúdiques i ocupacionals.

El PPI és una estratègia terapèutica fonamentada en la presència de la plasticitat neuronal i basada en la neuropsicologia cognoscitiva, en la teràpia de modificació de conducta i en l’estat bio-psico-social de la persona.

La finalitat de la teràpia és millorar i/o alentir el procés clínic evolutiu a curt i mig termini (Boada i Tárraga, 1990). Aquest programa consisteix bàsicament en integrar diferents tècniques per millorar aspectes de la conducta i personalitat.

L’aplicació de tècniques rehabilitadores incideix, principalment, en quatre aspectes de la persona amb demència: el cognitiu, el motor, el psicosocial i el de les activitats de la vida diària. El seu conjunt li atorga el caire d’intervenció global.